Anna Buze-Waśniewska
Topowi Agenci

We współpracy z klientem zawsze stosuję zasadę „win-win” – aby każda ze stron transakcji miała poczucie osiągnięcia najlepszego możliwego rezultatu. Takie podejście sprawdziło się podczas mojej wieloletniej pracy zawodowej. Zdobyte doświadczenie pomaga mi z powodzeniem realizować zasadę „win-win” w handlu nieruchomościami.
Dobra relacja nie może się obejść bez zaufania i kultury współpracy – to jest dla mnie ważne i na to stawiam przy każdym projekcie. Praca spełniająca te założenia tworzy właśnie jakość współpracy i to mogę Państwu obiecać.
Zapraszam!

Języki obce: angielski, rosyjski

In my cooperation with the customer I always apply the "win-win" principle - so that each party of the transaction has a sense of achieving the best possible result. This approach has worked during many years of my professional work. My experience helps me successfully implement the "win-win" principle in real estate. A good relationship cannot exist without trust and a culture of cooperation - this is important to me and I apply that to every project I manage. Work that fulfills these principles creates the quality of cooperation and this is exactly what I can promise you. Welcome!

Languages spoken: English, Russian

Aktualne oferty agenta


Oferty sprzedane/wynajęte przez agenta