TOP AGENCY LISTINGS - REAL ESTATE FOR SALE AND LEASE - PROPERTIES RECOMMENDED BY OUR BROKERAGE - SUGGESTED REAL ESTATE LISTINGS

TOPOWI AGENCI NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA NIERUCHOMOŚCI WARSZAWA - BIURO NIERUCHOMOŚCI Z SIEDZIBĄ W WILANOWIE - 25 AGENTÓW - SUPER OPINIE

Od 15 lat nasze biuro Topowi Agenci skutecznie wspiera klientów w sprzedaży, wynajmie i zakupie nieruchomości, przeprowadzając ich bezpiecznie i kompleksowo przez cały proces: doradzając w kwestii ustalenia właściwej ceny ofertowej nieruchomości, zapewniając - poprzez dopasowany marketing - najwyższą jakość prezentacji oferty, zapewniając całość obsługi związanej z transakcją. Mieszkanie, apartament, dom, penthouse, rezydencja, lokal użytkowy, działka, nieruchomość mieszkaniowa, grunt komercyjny, inwestycyjny, biurowiec, hotel, restauracja, nieruchomość premium - jak najbardziej, pomagamy przy każdym rodzaju nieruchomości. Sprawdź dokładnie i wybierz mądrze, ponieważ to, komu powierzasz swoją nieruchomość ma kolosalne znaczenie!

Każdy z naszych Topowych agentów, jako Twój Osobisty Agent nieruchomości, zapewnia proaktywny marketing, dzięki czemu Twoja nieruchomość jest lepiej pozycjonowana i sprzedaje/wynajmuje się szybciej. Nasze oferty są promowane na najważniejszych portalach internetowych oraz w systemie wymiany ofert dostępnym jedynie dla biur nieruchomości. Poza standardowym banerem, większość ofert posiada także profesjonalnie wykonane sesje zdjęciowe i/lub wirtualne wizyty. W naszej pracy, w zależności od rodzaju nieruchomości, wykorzystujemy też coraz częściej drony. Topowi Agenci dodatkowo promują swoje oferty nieruchomości w mediach społecznościowych i za pomocą ulotek, newsletterów oraz tzw. 'domów otwartych'.

Na pewno ważne jest dla Ciebie to, co konkretnie zrobimy, aby sprzedać lub wynająć Twoją nieruchomość. Zastanawiasz się pewnie nad tym, dlaczego warto współpracować właśnie z naszym biurem, z jednym z naszych Topowych Agentów. Pozwól, że wymienimy 15 najważniejszych kroków, które podejmujemy podczas naszej wspólnej drogi do sukcesu. Pozwolą one podjąć przemyślaną decyzję i świadomie wybrać swojego przyszłego partnera do sprzedaży/wynajmu Twojego mieszkania, domu, lokalu lub działki.

1. Szczegółowa analiza rynku, ustalenie optymalnej ceny ofertowej dla nieruchomości.
2. Spotkanie klienta z agentem - wybór partnera biznesowego.
3. Podpisanie umowy pośrednictwa.
4. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości.
5. Baner ‘Na Sprzedaż’, ‘Na Wynajem’ na nieruchomości.
6. Profesjonalna sesja zdjęciowa dla nieruchomości.
7. Wirtualna wizyta - spacer 3D po nieruchomości.
8. Publikacja oferty nieruchomości.
9. Dodatkowe czynności marketingowe, według potrzeby.
10. Regularne raporty dla klienta na temat postępów w procesie sprzedaży.
11. Współpraca międzyagencyjna.
12. Prezentacje nieruchomości potencjalnym klientom.
13. Negocjacje dotyczące warunków transakcji.
14. Pomoc i wsparcie organizacyjne w obsłudze transakcji.
15. Wizyta u notariusza i wydanie nieruchomości.

TOP LISTINGS - PROPERTIES FOR SALE AND RENT - TOP REAL ESTATE - TOP AGENTS’ REALTY - REAL ESTATE AGENCY BASED IN WILANOW, WARSAW - 25 AGENTS - GREAT FEEDBACK

For the last 15 years our real estate agency has been successfully supporting clients in the sale, rental and purchase of real estate, by guiding them safely and comprehensively throughout the entire process: advising on the correct offer price of the property, ensuring - through tailored marketing - the highest quality of the listing presentation, providing all services related to the transaction. A flat, apartment, house, penthouse, residence, plot of land, residential real estate, commercial and investment property, office building, hotel, restaurant, premium property - we help with every type of real estate. Check carefully and choose wisely, because who you entrust your property to is of paramount importance!

Each of our Top agents, as your Personal Real Estate Agent, provides proactive marketing, thanks to which your property is better positioned and sells/rents faster. Our listings are promoted on all major internet portals and in the multiple listing service available only to real estate brokerages. In addition to the standard ‘For Sale’ sign/banner, most listings have professionally prepared photo sessions and/or virtual visits. Our Top Agents also promote their listings through flyers, newsletters and 'open houses'.

It is certainly extremely important to you what we specifically do to sell or rent your property. You are probably wondering why it is worth cooperating with our office, with one of our Top Agents. Let us list the 15 most important steps we take on our journey to success. They will allow you to make an informed decision and consciously choose your future partner to sell or rent your apartment, house, premises or plot of land.

1. Detailed market analysis - determining the right listing price for the property.
2. Client-Agent meeting - choosing a business partner.
3. Signing the agency contract.
4. Checking the legal status of the property.
5. ‘For Sale' and 'For Rent' sign.
6. Professional photo session for the real estate property.
7. Virtual walk - a 3D walk around the property.
8. Publication of the real estate listing.
9. Additional marketing activities, as needed.
10. Regular client reports about the selling process progress.
11. Interagency cooperation.
12. Presentation of real estate properties to potential clients.
13. Negotiating the terms of the transaction.
14. Assistance and organization support in carrying out the transaction.
15. Visit to a notary public and real estate property handover.

TWÓJ OSOBISTY AGENT = TOPOWY AGENT = YOUR PERSONAL AGENT = TOP AGENT

Agencja nieruchomości Topowi Agenci, z siedzibą w Warszawie, sprawnie spełnia marzenia klientów. Agenci naszego biura działają głównie na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego. Obsługujemy Warszawę, Łódź oraz okoliczne miejscowości. W Warszawie jesteśmy obecni w szczególności w dzielnicach: Wilanów, Ursynów, Mokotów, Bielany, Żoliborz, Ochota, Wola, Bemowo, Saska Kępa. Dosyć często sprzedajemy i wynajmujemy nieruchomości w takich miejscowościach, jak np.: Marki, Radzymin, Józefosław, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Wyszków. Jednocześnie, gdy zachodzi taka potrzeba, obsługujemy klientów, którzy zlecają nam zadanie przeprowadzenia transakcji sprzedaży również w miejscach bardziej odległych, np. na Mazurach, nad Wigrami, nad morzem.

Czekamy na Twój kontakt - zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Topowi Agenci nieruchomości

Top Agents’ real estate agency, with headquarters in Warsaw, efficiently fulfills customers' dreams. Our agents operate mainly in the mazowieckie and lodzkie voivodships. We serve Warsaw, Łodz as well as the surrounding cities and towns. In Warsaw, we are present in particular in the following districts: Wilanów, Ursynów, Mokotów, Bielany, Żoliborz, Ochota, Wola, Bemowo, Saska Kępa. Quite often we sell and rent real estate in places such as: Marki, Radzymin, Józefosław, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Wyszków, etc. At the same time, when necessary, we provide real estate services to clients who entrust us with the task of carrying out a sale transaction also in more distant places, e.g. in Masuria, Wigry area or by the sea.

Feel free to contact us and use our services! Looking forward to working with you - Top Agents’ Realty.